Kleuteronderwijs

Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de directeur. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs. 

 

 

 Lager onderwijs

 

A. Afwezigheid wegens ziekte

Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opéénvolgende schooldagen bezorgen de ouders aan de directeur of de klasleerkracht een ondertekende verklaring. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist.

 

Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opéénvolgende schooldagen is steeds een medisch attest verplicht. Gebruik voor de zelf gewettigde afwezigheden de bedeelde formulieren met Z1–Z4. De ziekteperiode die door een dokter is voorgeschreven kan niet door een ziekenbriefje van de ouders verlengd worden, wel andersom. Meld, voor de aanvang van de lessen of zo snel als kan, telefonisch de afwezigheid van uw kind. De klasleerkracht wordt dan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Let op: een ziekenbriefje door de ouders voorgeschreven, vanaf donderdag, is op maandag niet meer geldig. (want dit betekent 5 dagen ziek in plaats van 3 kalenderdagen) 

 

B. Afwezigheid van rechtswege

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de klasleerkracht een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

Het gaat om volgende gevallen:

 • het bijwonen van een familieraad;
 • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; dit voor die dag zelf;
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
 • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
 • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
 • het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.

 

C. Afwezigheden mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:

Bij een afwezigheid met voorafgaandelijke toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Het gaat om volgende gevallen:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis);
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden, afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximaal 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar;
 • afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en –artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders;
 • afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.  

Het dossier bestaat uit:

 1. een gemotiveerde aanvraag van de ouders,
 2. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie, waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt,
 3. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap, waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen.

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht. De ouders melden de vermelde afwezigheden indien mogelijk ook telefonisch aan de directeur.

 

D. Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals hiervoor beschreven worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.