Medicatie op school

  1. 1.Het kind komt met medicatie naar school

 

1.1.        Principes

 

Uitgangspunten

1.Het toedienen van medicatie alleen een opdracht kan zijn voor de school in zoverre de leerling zelf niet de verantwoordelijkheid kan nemen.

2.Dit houdt in dat het principe moet gehanteerd worden dat de school duidelijk moet communiceren dat het toedienen van medicatie enkel kan wanneer dit noodzakelijk is. Iemand die diabetes heeft kan in een situatie komen dat hij niet zelf kan instaan voor medicatie.

3.Deze voorwaarden maken dat er voor het secundair onderwijs in principe geen medicatie door de school wordt toegediend. .

4.Medicatie toedienen zonder attest van de behandelende arts is onverantwoord. Als algemeen principe kan gesteld: “Onder toezicht van een beoefenaar van de geneeskunde mag medicatie toegediend worden door een personeelslid van de school. Dit toezicht dient te gebeuren door de behandelende geneesheer van de leerling die- met instemming van de ouders- een expliciete, schriftelijke opdracht geeft aan een personeelslid van de school.”


In praktijk betekent dit:

1.Het toedienen van medicatie in de school dient beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke. Wanneer medicatie ’s morgens en/of ’s avonds toegediend moet worden, gebeurt dit door de ouders thuis.

2.Indien tijdens de schooluren of het opvangmoment medicatie toegediend moet worden, brengen de ouders de medicatie samen met een doktersattest mee.
Het doktersattest dat aangeboden dient te worden, dient bij voorkeur volgende informatie bevatten: datum, naam van het kind, naam van de medicatie, dosering, wijze van toediening en duur van de behandeling.

3.Op de school dienen afspraken gemaakt te worden over:

a.Het bewaren van de medicatie;

b.Noodzakelijke duidelijke vermelding op de verpakking: naam kind, naam dokter/apotheker, vervaldatum, dosering, wijze van toediening en bewaring;

c.De persoon die de medicatie toedient;

d.De principes omtrent het toedienen van medicatie worden best in het schoolreglement opgenomen;

e.Basiskennis van EHBO

 

1.2.     Medicatie die wordt gegeven in het kader van een acute ziektetoestand – bijvoorbeeld antibiotica:

 

Hier moet in eerste instantie worden nagegaan of het kind voldoende hersteld is om opnieuw te kunnen schoollopen, en of er geen risico bestaat voor besmetting van andere kinderen.

Verder gelden hier eveneens alle bovenstaande principes

 

 1.3.     Medicatie of medisch ingrijpen in het kader van een chronische aandoening:

Belangrijk hierbij is een goed overleg met de ouders en eventueel met de behandelende arts, waarbij zij toelichting geven rond noodzaak, manier van toedienen, dosering van medicatie.

 

Graag aandacht voor volgende punten:

1.De kennis op de school van de aandoening en van mogelijke al dan niet te verwachten incidenten is belangrijk. In afspraak met de ouders kan een personeelslid van de school hiervan op de hoogte gebracht worden

2.Soms gaat het over zwaardere medicatie of potentieel gevaarlijker medisch handelen. Indien deze situatie zich kan voordoen, is het nuttig dat de wijze van toediening of de correcte ingreep door de behandelende geneesheer of een (medisch) bevoegd persoon op de school toegediend of minstens ingeoefend wordt.

3.Hier kan een taak weggelegd zijn voor de schoolarts; hij/zij kan mits toelating van ouders en/of leerling ruimere informatie geven over bepaalde ziektetoestanden.

Zieke leerlingen zullen het meest kans maken op een normaal leven, wanneer zijzelf en hun omgeving er in slagen de balans in evenwicht te houden. Enerzijds de aandoening zo correct mogelijk behandelen (medicatie, dieet, voorgeschreven rust, enz...) en anderzijds de juiste dosis empathie, begrip en aandacht van de omgeving. Helt de balans over naar een foute levensstijl en/of naar overprotectie, teveel aandacht en medelijden van de omgeving, dan houdt dit risico’s in voor de persoonlijkheidsontwikkeling (en de gezondheid) van jongere.

 

1.4.     Het kind klaagt over hoofdpijn, buikpijn, menstruatiepijnen….

 

Zeer dikwijls meldt (of wordt verwezen) een leerling zich met dergelijke klachten aan op het schoolsecretariaat. Uit ervaring weten wij dat hier dikwijls andere problemen aan de basis liggen (problemen op school met klasgenoten of leerkrachten, studieproblemen, problemen thuis, enz...)

De school doet er goed aan intern te overleggen (evt. een stappenplan op te maken) welke houding men in deze situaties aanneemt t.o.v. het geven van medicatie, het noteren van de “regelmatige” klanten en de verbintenissen tot opvolging.

Bij dringende en acute situaties neemt de school best onmiddellijk contact op met de huisarts van de leerling, een huisarts waarmee de school vertrouwd is (bijv. een arts uit de onmiddellijke buurt) of de spoeddiensten. De ouders worden ook zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 

1.5.     Aansprakelijkheid

 

Het betrokken personeelslid kan, bij betwisting, door de ouders eventueel aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd toedienen van de medicatie (bijv. hoeveelheden) .

Het is aan de ouders om hieromtrent dan het nodige bewijs te leveren.

Het personeelslid in kwestie kan voor zijn verdediging en voor de eventuele financiële gevolgen terugvallen op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de school.

Bij vaststelling van zware fouten bij het personeelslid kan dit uiteindelijk wel aanleiding geven tot een tuchtprocedure voor het betrokken personeelslid en strafrechterlijke gevolgen.

 

Klik hier om het attest te downloaden

Luc Conaert © 2015. All Rights Reserved.