Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is. In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Deze raad komt minstens drie keer per jaar samen.

 

 

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.

  • De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie, maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
  • De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid, bijvoorbeeld over het studieaanbod en het leerlingenvervoer.
  • De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid, bijvoorbeeld over het schoolreglement en het schoolwerkplan.

De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

 

 

 

De leden van de schoolraad (2021 - 2025)

 

Afdeling personeel:       

Dhr. Marco Schepers (secretaris)

Mevr. Karen Janssen        

Mevr. Chris Peulen

 

 

Afdeling ouders:     

Dhr. Maarten Bollen

Mevr. Lindsay Kovacic  

Dhr. Dimitri Geelen       

 

 

Afdeling lokale gemeenschap:

Mevr. Sabine Bollen (voorzitter)      

Dhr. Jurgen Ramakers

Dhr. Luc Beinsberger

 

De directeur (Mevr. Marleen Cloetens) woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij en de schepen van onderwijs (Dhr. Mustafa Uzun) wordt unaniem gecoöpteerd.