Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

 

Onze leerlingen zijn verzekerd op weg van en naar school, gedurende de lessen, de toezichten en tijdens de activiteiten georganiseerd door de school.

Ingeval van een ongeval dient u zo vlug mogelijk de directie of het secretariaat te verwittigen.

U ontvangt dan een aangifteformulier dat u door de behandelende arts of in het ziekenhuis laat invullen.

U vult zelf op de voorkant van het formulier de nodige gegevens in (rubriek 2, 3 en 4).

Op bladzijde 3 kleeft u een klever van uw mutualiteit en handtekent onderaan.

Ingeval het ongeval zich op school voordoet, neemt de school zelf de nodige maatregelen.

De medische kosten worden door de ouders zelf betaald.

Op het formulier “uitgavenstaat” zijn deze bedragen terug te vinden, alsook de bedragen die het ziekenfonds u reeds zelf uitbetaalt. Het verschil tussen beide, alsook de eventuele apotheek of andere nodige kosten, worden nadien door de verzekeringsmaatschappij terugbetaald op uw rekening.

 

 

Teneinde de afhandeling van de schade te bespoedigen, vragen wij u vriendelijk een "volledig" dossier in te dienen.

- de ongevalsaangifte
- medisch attest van vaststelling
- onkostennota’s
- verschilstaat ziekenfonds
- genezingsattest

Wil u er op toezien dat steeds het bankrekeningnummer vermeld wordt op de aangifte.