Hoe ziet onze school haar opdracht?

In onze school willen wij allen, leerkrachten en ouders, directie en schoolbestuur, (mee)werken aan één en hetzelfde doel: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen!

Dit is bekommerd zijn om:

-               hun verstandelijke ontwikkeling: cognitief (hoofd);

-               het bijdragen van vaardigheden en zin voor het muzische. (hand, hart);

-               hun lichamelijke ontwikkeling: psycho-motorisch;

-               hun leefhouding;

-               hun emotionele en sociale ontwikkeling: dynamisch affectief (hart);

-               hun omgang met de moderne media.

Wij willen ieder kind de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zijn of haar talent alle ruimte krijgt in onze technologisch snel evoluerende maatschappij. Daarbij is er niet alleen oog voor het verwerven van kennis en inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden. De kinderen leren ook kritisch en creatief denken over mens, natuur en samenleving. In de visie van onze school staat het kind centraal. De totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind (hoofd, hart en handen) is de hoofdmissie van ons onderwijs.

 

 

Welke accenten legt onze school?

 

TALENTEN ONTWIKKELEN

Iedereen kan iets en krijgt de kans om zijn talenten binnen elk leergebied te tonen en verder uit te diepen met voldoende stimulatie van de leerkrachten.

Wij geloven in de groei van elke leerling, dit op basis van zijn of haar talenten. De belangen en het ontwikkelingsproces van onze kinderen staat hoe dan ook centraal in onze schoolwerking. Elk kind is uniek en wordt als individu behandeld.

 

EEN MUZISCHE LEEROMGEVING

In het kader van de harmonische ontwikkeling van de totale persoon verdient de muzische vorming een bijzondere plaats in ons onderwijs. Het is het domein bij uitstek dat toelaat om te experimenteren en te exploreren, om persoonlijke gevoelens te verwerken en uit te drukken, om op een spontane en scheppende manier om te gaan met de omringende wereld en om kennis te maken met de wereld van de kunst.

Wij willen de kinderen vaardigheden bijbrengen, hun talenten leren ontdekken/exploreren binnen het muzisch proces.

Via de creatieve uitdrukking in woord, beweging, klank en muziek, beeld, drama en media van zichzelf en van anderen, bijvoorbeeld kunstenaars en leeftijdsgenoten, ontdekken kinderen en jongeren zichzelf, de andere(n) en de wereld op een doorleefde en intensieve manier. Het gaat niet alleen om de uitdrukking in expressie, maar ook om de gevoeligheid en openheid bij het aanvoelen ervan. Zo is de muzische vorming een onontbeerlijke schakel in de persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind.

Enkele voorbeelden:

·         Alle domeinen van het muzische (muziek, beeld, drama, media en bewegen) laten wij evenwichtig aan bod komen.

·         Jaarlijkse doorschuifdag(en)

·         Muzisch aangeklede klas, school (muzenboom)

·         Vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen

·         Ruimte en plaatsmaken voor verwondering

·         Het proces is belangrijker dan het product

·         Samenwerking met externen (beeld, muziek, drama) muziek- en kunstacademie. (bv kinderklanken)

·         Openstaan voor culturele en maatschappelijke aanbiedingen (toneelvoorstellingen, voorstellingen op school…)

·         …………….

 

ZORG OP MAAT

Leerlingen verschillen erg van elkaar. We denken aan verschillen in voorkennis, leerstijl, welbevinden, betrokkenheid, motivatie, vaardigheden, temperament, persoonlijkheid, tempo, creativiteit, gezinssituatie, culturele waarden, geslacht……

Omgaan met verschillen binnen onze schoolse context betekent rekening houden met die verschillen die een impact hebben op het leren en functioneren op school.

We willen kwaliteitsvol onderwijs bieden, afgestemd op de noden van elk kind.  We zorgen voor een educatieve ontwikkeling en een degelijke voorbereiding op de verdere studies, gebaseerd op de eindtermen en het leerplan.

Enkele voorbeelden:

 • De leerlingen worden doelgericht geobserveerd/getoetst, waarna op basis van de analyse op diverse manieren gedifferentieerd wordt in hoeken(werk), contractwerk, …. (BHV-model, tijd, tempo, hoeveelheid, .…)
 • Leerlingen met een specifiek leerprobleem worden begeleid door middel van vastgelegde procedures en afspraken. (protocol)
 • "Klasspiegel”
 • Wij engageren ons om het welbevinden/betrokkenheid van onze leerlingen te bevorderen onder het motto  “geen prestatie zonder relatie”. De leerlingen moeten zich goed voelen, zich gewaardeerd voelen en weten dat ze er mogen zijn in onze school.
 • Het leerproces van onze leerlingen wordt ondersteund door het gebruik van moderne media. (digitale hardware, online leerplatformen, ….)
 • ……………

 

ZELFSTANDIGHEID BEVORDEREN

Door zelfwerkzaamheid wordt het leren en het denken bevorderd. Kinderen worden gestimuleerd om zelf te zoeken naar oplossingsmethoden, om zelf problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. Daarvoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt.

De manier van zelfstandig werken bevordert tevens de motivatie van de leerlingen. Kinderen willen van nature graag zelf actief bezig zijn.

Wij trachten elk kind optimaal te benaderen, te blijven boeien en hun werkhouding te stimuleren. (leergierigheid, taakgerichtheid, aandacht geven, zelfstandig werken, kunnen samenwerken, leren volhouden, …)

Enkele voorbeelden:

 • Zelfstandigheid bij de kleuters bevorderen en een aantal vaardigheden aanbrengen die ook vastgelegd worden in de routineactiviteiten. (boekentas leegmaken, jas aandoen, materiaal opruimen en op z’n plaats zetten…)
 • Verantwoordelijkheid geven: boodschappen overbrengen of documenten brengen naar andere klassen, secretariaat, directie…
 • Hulpje van de dag (LO+ KO)
 • De leerlingen leren geleidelijk aan hun agenda te plannen in functie van het leren leren. (stappenplan)
 • Correctiesleutels juist gebruiken.
 • Hoekenwerk: KO + 1ste graad
 • Contractwerk: 3de KK + LO
 • Groepswerk: materiaalmeester, verslaggever, tijdbewaker, samenwerken, elkaar helpen/ondersteunen, ..
 • Computer als ondersteuning van het leerproces door gebruik te maken van verschillende programma’s.
 • Takenbord: Kleine opgelegde taakjes correct uitvoeren.
 • Werken met pictogrammen. (vooral KO)
 • Tutorlezen (LO)
 • Extra-muros-activiteiten: zeeklassen, boerderijklassen, …
 • ……………

 

EEN RIJKE LEEROMGEVING

Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is een voorwaarde om tot

goed leren te komen. We engageren ons om werk te maken van een warm relationeel school- en

klasklimaat met duidelijke klasafspraken.

Het doel is dat elk kind, in verbondenheid met andere kinderen, een positief zelfbeeld

ontwikkelt. Wanneer relaties op school gekenmerkt worden door vertrouwen, respect en zorg

voor elkaar, dan komen die niet alleen het 'samen leven' op school ten goede, maar ook het

'samen leren'.

De kleuters leren vanuit speelse situaties. De kleuterjuf schept, vanuit de belevingswereld van de kinderen, rijke leeromgevingen. De kleuterjuf speelt een actieve rol bij het creëren en werken in een krachtige “speelLEERomgeving”.

Enkele voorbeelden:

 • Kleuters: De speelhoeken worden steeds aangepast, gewijzigd en ingevuld met materialen aangepast aan de doelstellingen van het thema waarrond gewerkt wordt, zodat de interesse van de kleuter aangewakkerd blijft en zo telkens nieuwe impulsen vindt. Wij voorzien tijdens elk thema een zo groot mogelijk aanbod aan explorerend en ontwikkelend materiaal voor onze kinderen.
 • De klashoeken zijn functioneel ingericht met een gedifferentieerd aanbod aan leer- en hulpmiddelen, aangepast aan de noden en de behoeften van onze kinderen.
 • Streefwoordenschat in het kleuteronderwijs.
 • L.O.: actualiteitenkrant,  muurwandplaten, digibord….
 • Inspelen op de leefwereld van het kind.
 • Experimenteren binnen MuVo.
 • ……………

 

OUDERBETROKKENHEID

Wanneer school en ouders elkaar kennen en vertrouwen, en wanneer de communicatie tussen beiden goed verloopt, kan de school het onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk inrichten.

Samen met de school werken ouders op een formele en informele manier aan het bevorderen van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van hun kinderen. Dit betreft zowel leerprestaties als gedrag en werkhouding.

Onze school organiseert een beleid van onthaal, infoavonden en oudercontacten, waardoor het (zorg)beleid van de school duidelijk is voor de ouders.

Enkele voorbeelden

 • Infoavonden voor alle klassen.
 • Individuele oudercontacten.
 • Agenda: communicatie via agenda, Broekx, Gimme,...
 • Schoolwebsite, mails.
 • Kinderbesprekingen met de ouders.
 • Project- en doorschuifdagen waar ouders mogen komen kijken. (carnaval, vriendschapsweek, muzenboom…)
 • De muzenboom is een gans schooljaar te bekijken in de gang en geeft een beeld van wat er in onze school gedaan wordt rond MuVo.
 • ’s Morgens op de speelplaats, kindvrije uren (op afspraak)
 • ……………

 

RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR

Zowel binnen klasgroepen als in de niet-klasgebonden momenten is het respectvol omgaan met elkaar een heel belangrijke pijler in ons opvoedingsproject. Dit als voorbereiding op een verder leven in een heel diverse en multiculturele samenleving.

Wij zorgen voor een goede verstandhouding met al onze kinderen, zodat ze zich geborgen en veilig voelen in hun vertrouwde omgeving, en zo in staat zijn om bevredigende relaties aan te gaan met de anderen. Dit komt de sfeer en het klasklimaat ten goede. Met oog voor sociale vaardigheden ondersteunen we de kinderen in hun groeien naar meer zelfstandigheid.

Enkele voorbeelden:

 • Beleefdheid: a.u.b, dank je wel, sorry, goedendag zeggen, we spreken met twee woorden…
 • Ook respect tonen voor de gebruikte materialen. (niets zomaar stuk maken)
 • In interculturele projecten ontdekken hoe we over aspecten van het leven denken. (samen naar het kerkhof, tempeltocht, bezoek aan moskee …)
 • Eenvormige klasafspraken maken en etaleren.
 • Samen spelen, delen, elkaar helpen, fair play.
 • Regelmatig een leerling/leraar in het zonnetje zetten.
 • Pluimenkaart/ dikke duimenkaart.
 • Elkaar complimenteren.
 • ……………

Visie specifiek voor het kleuteronderwijs:

 

Het kerndoel van goed kleuteronderwijs is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten.

 

 • Kinderen en vooral jonge kinderen leren met hart, handen en hoofd, met hun hele hebben en houden. We willen in onze kleuterschool steeds vertrekken vanuit dit inzicht.
 • Wij bieden onze kleuters een zo rijk mogelijke omgeving aan.
 • Welbevinden en betrokkenheid zijn de twee sleutelwoorden die leiden naar goed kleuteronderwijs. Kleuters leren vanuit speelse situaties. De juf schept, vanuit de belevingswereld van de kinderen, rijke leeromgevingen. Zo kunnen we voortdurend impulsen geven om een volledige en evenwichtige ontwikkeling te stimuleren. Het spelen, ontdekken en samenwerken worden gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen. Dat houdt in dat we er voor kiezen kinderen zoveel mogelijk zelf te laten experimenteren, zelf te laten ontdekken.
 • Dit doen wij concreet met de inrichting en invulling van diverse klashoeken ( praathoek, puzzelhoek, poppenhoek, bouwhoek, winkelhoek, constructiehoek, hoek voor beeldend werk, denkhoek, zandtafel, watertafel, ...)
 • Deze hoekjes zijn functioneel ingericht met een gedifferentieerd aanbod aan leer- en hulpmiddelen, aangepast aan de noden en de behoeften van onze kinderen. Wanneer onze kleuters bovendien op problemen stoten, sporen we hen aan zelf op zoek te gaan naar een oplossing.
 • De hoeken worden steeds aangepast, gewijzigd en ingevuld met materialen aangepast aan de doelstellingen van het thema waarrond gewerkt wordt, zodat de interesse van de kleuter aangewakkerd blijft en zo telkens nieuwe impulsen vindt. 
 • Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk ervaring opdoen en zelf nieuwe dingen ontdekken via leeruitstappen en waarnemingen. Dit doen wij ook via leerprocessen waar ze actief, creatief, motorisch, sociaal en emotioneel worden bij betrokken.
 • Wij voorzien tijdens elk thema een zo groot mogelijk aanbod aan explorerend en ontwikkelend materiaal voor onze kinderen. Tevens houden wij rekening met de elementen die de kinderen zelf aanbrengen, we passen die in ons thema in en verwerken de ontwikkelingsdoelstellingen erin.
 • Wij zorgen voortdurend voor nieuwe impulsen zodat de kleuters de kans krijgen probleemoplossend te handelen en te denken.
 • Alle kinderen krijgen van ons de kans om in de vrije keuzeactiviteiten zelf initiatieven te nemen die binnen hun mogelijkheden liggen. Zo streven wij naar een zo groot mogelijk welbevinden en betrokkenheid voor al onze kleuters.
 • Wij zorgen voor een goede verstandhouding met al onze kinderen zodat ze zich geborgen en veilig voelen in hun vertrouwde omgeving en zo in staat zijn om bevredigende relaties aan te gaan met de anderen. Dit komt de sfeer en het klasklimaat ten goede. Met oog voor sociale vaardigheden (beleefd zijn, elkaar helpen, samen plezier maken,...) ondersteunen we de kleuters in hun groeien naar meer zelfstandigheid.
 • We leren kinderen met hun gevoelens om te gaan en samen met ons leren ze allerlei waarden ontdekken. Wij hechten veel belang aan de sociale - emotionele opvoeding van onze kleuters.
 • Op basis van observatie het kind zoveel mogelijk stimuleren op gebieden waar het nog moeilijk gaat. We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van het kind. Infoavonden, MDO, Gimme, kleine gesprekjes na de school. Een school met open communicatie naar de ouders en het goed opvolgen van de lln met hun goedkeuring en steun.

 

Hoe zie je dit terug in onze kleuterschool?

 • Zie je onze kleuterjuffen eens meespelen?! Denk dan niet aan tijdverlies of gebrek aan inzet… Integendeel, op dat ogenblik ontstaan de mooiste en meest spontane leermomenten waar uw kind volop van geniet.
 • Verwacht van onze kleuters geen identieke knutselwerkjes. We zijn blij met hun eigen creatief proces en de vaardigheden die ze daaruit leren. Herken je soms nauwelijks wat het werkje voorstelt? Laat je kleuter er over vertellen of probeer je eens voor te stellen op welke manier dit gemaakt werd.
 • Een beperkter pakketje schilderijen of knutselwerkjes laat alleen zien dat je kind ook een ruimere interesse heeft. Misschien maakte hij/zij wel de meest prachtige bouwwerken of kookte hij/zij de lekkerste soep voor de juf.
 • Al spelend en via kleine impulsen van de juf laten we de kleuters actief leren. We kiezen er daarom voor om werkblaadjes op papier niet als standaard te nemen in onze kleuterschool.